Om os

Caroline 1866 - 2019

Rekonstruktionen af  Danmarks første lystkutter

Foreningen Carolines Venner blev formelt stiftet den 28. december 2013, men i årene før havde mange mennesker allerede været en del af projektet. Det var Asger Nørlund Christensen, der kastede sig ud i byggeriet efter at have researchet fartøjets fortid, men kammerater fra træskibsverdenen kom hurtigt med og smart havde en lille håndfuld  dannet en hård kerne, som blev ved med at komme tilbage. Efterhånden som projektet udviklede sig kom også andre mennesker og deres venner med, således at vi idag udgør en broget flok af unge og gamle, mænd og kvinder, børn, erfarne som uerfarne. Hvad der binder os alle sammen, er glæden ved arbejdet med de oprindelige materialer; træ, jern, kobber, tjære, linolie, samt en fælles drøm om, at få Caroline ud at sejle og dermed opleve, hvordan de gamle fotos igen kommer til live.

Vedtægter for Foreningen Carolines Venner

 

§ 1.  Navn

 

Carolines Venner


 

§ 2.  Hjemsted

 

Foreningen er hjemmehørende i Odder kommune.


 

§ 3.  Formål

 

1) At bygge, sejle og vedligeholde rekonstruktionen af E.C. Benzons kutter Caroline fra 1866.

2) At give unge mennesker, herunder også unge med et handicap, en oplevelse til søs.

3) At udbrede kendskabet til traditionel dansk træskibsbygning og i særdeleshed til E.C.   Benzons liv og virke.

4) At medvirke til at udbrede kendskabet til dansk søfartshistorie, herunder den tidlige kapsejlads, og til godt sømandsskab.§ 4. Medlemskab


Foreningen er åben for alle, der er fyldt 15 år og som kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Medlemskab indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne.

Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, kan stemme for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.

Eggert Benzon, North Carolina blev på generalforsamlingen i 2015 udnævnt til livsvarigt æresmedlem af foreningen.§ 5. Kontingent


Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

Årskontingent er p.t. på 250 kr. årligt for medlemmer over 18 år, og halv pris for personer under 18.

§ 6.  Generalforsamling

 

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.


Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag Skriftlig/ elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

 

1)Valg af dirigent.

2)Formandens beretning.

3)Godkendelse af regnskab.

4)Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5)Valg til bestyrelsen.

6)Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7)Valg af revisor.

8)Behandling af indkomne forslag.

9)Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.


Personer, der har været medlemmer af foreningen i mindst 3 måneder inden generalforsamlingen og betalt kontingent, er stemmeberettiget og kan opstille til tillidsposter.


Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. § 7.  Ekstraordinær generalforsamling

 

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.


§ 8.  Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling. § 9.  Bestyrelsen

 

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 1 suppleanter til bestyrelsen.

 

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   

 

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.§ 10.  Regnskab

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

 

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger. § 11.  Tegningsret

 

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.§ 12.  Opløsning af foreningen

 

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.


Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar slot eller Marstal søfartsmuseum.Vedtaget i Odder

d. 28 december 2013.

Ændret på generalforsamlingen d. 2. januar 2017